Tuotannonohjauksella tehoa yrityksen valmistusprosesseihin

Tuotannonohjauksella tarkoitetaan yritykselle tärkeiden osa-alueiden kuten myynnin, markkinoinnin, hankinnan, tuotannon ja logistiikan toiminnan järjestämistä ja yhteensovittamista niin, että asiakastarpeet ja yrityksen tavoitteet saadaan tyydytettyä mahdollisimman hyvällä tasolla. Tuotannonohjauksen tavoitteisiin kuuluvat kustannusten minimointi, hyvä ja tasainen laatu, toimitusvarmuuden takaaminen ja parantamisen sekä tuotannon joustavuus. (Haverila et al. 2009, Häkkinen 2003).

Tuotannonohjausjärjestelmä ylläpitää tuotantotietoja, tarjoaa tuotannon toiminnallisuudet ja ominaisuudet sekä yhdistelee tietoja muilta toiminnanohjauksen osa-alueilta kuten myynnistä, markkinoinnista, hankinnasta ja logistiikasta. Usein tuotannonohjausjärjestelmä vaatii räätälöintiä yrityksen prosesseihin sopivaksi. Tuotannonohjauksen prosessit voivat sisältää tietojärjestelmän lisäksi myös manuaalisia tehtäviä ja toimenpiteitä (Häkkinen 2003).

Tuotannonohjausjärjestelmän tärkeimpiä osa-alueita ovat tarvelaskenta, kuormituskirjanpito, materiaalikirjanpito ja kustannuslaskenta sekä jälkilaskenta. (Haverila et al. 2009: 430-436.)

  • Tarvelaskenta koostuu tuote-erän valmistamiseen kuluvista resursseista ja materiaaleista. Tarvelaskenta perustuu tuotekohtaisesti määriteltyihin kapasiteettitarpeisiin. Tuotannon pyritään ajoittamaan mahdollisimman tehokkaasti tuotteen työvaihdeita, kestoja ja materiaalisaatavuuksia hyödyntäen.
  • Kuormituskirjapidossa merkitään tuotannosta tulleet kapasiteettitarpeet tietyille ajankohdille.
  • Materiaalikirjanpito eli varastonhallinta koostuu tuotteiden varastosaldojen ylläpidosta niin tuotteille, komponenteille, puolivalmisteille kuin raaka-aineillekin. Varastosaldon arvo määritellään materiaalin täydennyksen ja kulutuksen perusteella.
  • Kustannuslaskennassa muodostetaan laskelma tuotteen kustannuksista ja hinnasta perustuen tuoterakenteeseen kytkettyihin kapasiteetti- ja materiaalitarpeisiin. Valmistuksen päätyttyä voidaan tehdä jälkilaskelma, joka vertaa kustannuslaskelman arvoja toteumaan.

Tuotannonohjaukseen liittyvät kiinteästi myös  tuotetiedon hallinta (PDM), nimikkeiden hallinta, tuoterakenteet ja tuotteen elinkaaren hallinta (PLM) ja ne ovat osittain päällekkäisiä käsitteitä. Tuotetiedon hallinnalla (engl. PDM eli Product Data Management) tarkoitetaan tuotteen kehityksen seurantaa ja hallinnointia sekä tuotteeseen liittyvien tietojen, parametrien ja dokumenttien ylläpitoa. Tuotetiedon hallinta muodostuu erilaisista säännöistä ja toimintatavoista, joihin liittyy sekä ensisijaista tietoa kuten tuotetietoa ja dokumentteja, mutta myös metatietoja kuten tuotteen viimeinen muokkauspäivä ja muokkauksen tekijä. Tuotteeseen liittyviä dokumentteja kuten piirustuksia, 3D-malleja, sertifikaatteja, koneistusohjelmia ylläpidetään PDM:ssä. Tuotetiedon hallintaan liittyvät kiinteästi tuoterakenne, joka kiinnittää nimikkeet tiettyyn tuotteeseen. PDM-järjestelman perusominaisuuksia ovat usein tiedon varastointi (master data),muutoksenhallinta, dokumenttienhallinta, työnkulun hallinta (workflow), tiedon luokittelu, muistutukset, järjestelmäintegraatiot ja dokumenttien katseluominaisuudet. Osa tuotetiedon hallintaa on nimikkeiden hallinta. Nimikkeiden hallinta pitää sisällään yrityksen kaikkien tuotteiden tiedot sekä parametrit aina valmiista tuotteista, puolivalmisteisiin, komponentteihin ja raaka-aineisiin. Tyypillisimpiä nimikkeitä ovat mm. osat ja komponentit, materiaalit ja aihiot, varaosat, tarvikkeet, työkalut ja muotit. Nimikkeet voivat sisältää myös palveluita ja esim. tuotannossa tarvittavan työn. Nimikkeiden hallinnan yksi tärkeimmistä tehtävistä on nimikkeiden versioiden ylläpitäminen ja muutosten jakelu. Nimikkeillä voi myös olla rinnakkaisia variantteja eli perustuotteesta hieman eroavia variaatioita. Nimikkeiden seurantataso määrittää sen kuinka työlästä nimikkeiden hallinnasta halutaan. Tarkempi taso vaatii enemmän työtä, mutta mahdollistaa myös yksityiskohtaisemman seurannan. Vastaavasti liian karkea taso voi vaarantaa koko tuotetiedon hallinnan.

Tuotteen elinkaaren hallinta liittyy vahvasti tuotetiedon hallintaan ja rajanveto näiden välillä on hankalaa. Tuotteen elinkaaren hallinta (engl. PLM eli Product Lifecycle Management) laajentaa tuotetiedon hallinnan koko yritykseen sekä sen arvoketjuun kaikissa tuotteen elinkaaren vaatimissa toiminnoissa ja rajapinnoissa. Tuotteen elinkaarella tarkoitetaan ajanjaksoa tuotteen ensimmäisen suunnitelman tai vaatimuksen määrittelystä siihen hetkeen, että tuote poistetaan eli passivoidaan tuotevalikoimasta. Tuotteen elinkaari muodostuu tyypillisesti useista vaiheista kuten määrittely, suunnittelu, valmistus, huolto ja käytöstä poisto. Tuotteen elinkaaren hallinta varmistaa, että tuotteen tiedot ovat käytettävissä kaikissa näissä vaiheissa ja myös arvoketjun rajapinnoissa. PLM-järjestelmä hallinnoi kaikki tuotteen tiedot, dokumentit ja suunnitteluprosessit ja kerää näihin liittyvät tiedot yhteen. PLM-järjestelmä varmistaa, että tiedot ovat koko arvoketjun saatavilla ja tukee verkostomaista toimintaa, jossa tiedon tuottaminen, käyttäminen ja hallinta on hajautettu verkoston eri osa-alueille.

 

 

Lähteet:

Haverila, Uusi-Rauva, Kouri & Miettinen 2009. Teollisuustalous. 510 s. ISBN: 978-951-96765-6-2.

Häkkinen 2003. Tuotannonohjaus pk-konepajateollisuuden alihankintaprosessissa, käytäntöjä Suomalaisessa pk-konepajateollisuudessa vuonna 2003. VTT-Tiedotteita 2225. 87s.