Minkä kokoiselle yritykselle Odoo soveltuu?

Odoon yksi suurimmista eduista on sen soveltuvuus hyvin erikokoisille yrityksille ja monille eri toimialoille. Tässä blogissa käymme läpi Odoon ominaisuuksia tästä näkökulmasta, ja tuomme esille oman kokemuksemme Odoon soveltuvuudesta eri kokoluokan yrityksille.

Odoo voidaan toteuttaa eri kokoluokan yritysten tarpeisiin 

Odoon sopivuutta miettiessä paljon riippuu siitä kuinka paljon järjestelmää halutaan räätälöidä ja onko se resurssien puolesta järkevää. Odoo on kansainvälinen toiminnanohjausjärjestelmä, jota Avoin.Systems jatkokehittää suomalaisten yritysten tarpeisiin. Odoon ydin on siinä, että se on moduulipohjainen järjestelmä, joka tarkoittaa, että se muodostuu yksittäisistä moduuleista eli liiketoimintasovelluksista. Yritys voi siis valita juuri omaan tarpeeseensa sopivat sovellukset, jonka lisäksi voidaan toteuttaa asiakaskohtaisia räätälöintejä. Tämä mahdollistaa sen, että Odoo voidaan ottaa käyttöön minkä tahansa kokoiselle yritykselle ja toimialasta riippumatta.

Toteuttamiemme Odoo-projektien laajuudet vaihtelevat laajasti, olemme toteuttaneet ERP-järjestelmiä niin pienille muutaman hengen yrityksille kuin kansainvälisille kasvuorganisaatioille. Odoo on alunperin suunniteltu pk-yrityksille, joten niiden kanssa homma sujuu näppärästi. Odoon ollessa kuitenkin modulaarinen järjestelmä, jota kehitetään ja optimoidaan jatkuvasti eteenpäin se on kasvanut myös isompien yritysten saappaisiin. 

Pienille ja keskisuurille yrityksille, liikevaihto 1-15 m€

Usein pienimmän pk-sektorin yritykset hyppäävät järjestelmään ja moderniin digitaaliseen toiminnanohjaukseen hajautetuista ratkaisuista, jolloin tiedon kerääminen yhteen paikkaan valmiiksi alalle rakennettujen ratkaisujen avulla, voidaan ottaa jo jättimäinen harppaus eteenpäin. Pienille ja keskisuurille yrityksille Odoo tarjoaa hyvän kasvualustan ja mahdollisuuden kehittyä. Odoon avulla voidaan tehostaa yrityksen prosesseja ja tehdä toiminnasta määrämuotoista ja helposti ohjattavaa. Odoosta saatavat reaaliaikaiseen dataan pohjautuvat raportit mahdollistavat liiketoiminnan kehityksen strategisella näkökulmalla. Kun suurinta osaa tai kaikkia liiketoiminnan osa-alueita hallitaan tehokkaasti yhdellä järjestelmällä, työntekijät voivat keskittyä tärkeimpiin työtehtäviinsä. 

ERP-hankkeet koetaan usein raskaiksi ja vaikeiksi, ja usein iso este järjestelmän hankinnalle on resurssien puute. Avoin.ERP Ready on pk-yrityksille suunniteltu toiminnanohjausjärjestelmä, joka voidaan ottaa käyttöön ilman raskasta käyttöönottoprojektia. Pienemmillä yrityksillä on samat tarpeet ERP-järjestelmille kuin isoilla organisaatioilla, mutta käytössä rajallisesti aikaa ja resursseja. Avoin.ERP Ready syntyi ajatuksesta, että vanhanaikainen lähestymistapa ERP-hankkeisiin ei enää voi olla ainoa tapa. Avoin.Systems on monen vuoden kokemuksen avulla luonut järjestelmän vastaamaan juuri suomalaisten pk-yritysten tarpeita, jotta asiakas saa järjestelmän nopeasti käyttöön ilman raskasta käyttöönottoprojektia. ERP-järjestelmän käyttöönoton pitää olla helppoa, ketterää, nopeaa ja kustannustehokasta. 

Keskisuurille ja suurehkoille yrityksille, liikevaihto 15-50 m€

Liiketoiminnan ja sen tarpeiden kasvaessa Odoo on edelleen loistava ratkaisu toiminnanohjaukseen sen joustavuuden ansioista myös astetta suuremmille pk-yrityksille. Tässä kokoluokassa Odoon modulaarinen laajennettavuus rajapintoineen ja avoimine lähdekoodeineen mahdollistaa asiakaskohtaisen kokonaisratkaisun toteuttamisen, johon sisältyy räätälöintejä ja integraatioita muihin järjestelmiin. Odoota päivitetään vuosittain ja joka vuosi julkaistava uusi pääversio tuo mukanaan lisää toiminnallisia valmiuksia yritysten toiminnan kokonaisvaltaiseen ohjaamiseen, sekä lisää nopeutta ja tietoturvaa. Tämä mahdollistaa sen, että järjestelmä pysyy liiketoiminnan vaatimuksissa mukana. 

Olemme toteuttaneet Odoo-projektiratkaisuja monille eri toimialoille ja erilaisiin monimutkaisiin liiketoimintaympäristöihin, joissa on hyvin spesifejä vaatimuksia. Nämä projektit lähtevät liikkeelle tutustumisella asiakkaan liiketoimintaan sekä määrittelemällä tarkasti mitkä ovat nykyiset prosessit, mitä uudella ERP-järjestelmällä halutaan saavuttaa ja miten tähän lopputulokseen voidaan päästä Odoon avulla. ERP-järjestelmää suunniteltaessa tulisi aina ottaa huomioon myös yrityksen pitkän aikavälin suunnitelmat ja kasvutavoitteet. Odoo kasvaa ja skaalautuu yrityksen liiketoiminnan mukana, ja siihen voidaan helposti ottaa käyttöön uusia toimintoja ja kieliversioita. 

Suuret yritykset, liikevaihto yli 50 m€

Monesti Odoo mielletään nimenomaan pk-yrityksille soveltuvaksi toiminnanohjausjärjestelmäksi, mutta sitä voidaan myös hyödyntää isojenkin yritysten tarpeisiin. Suurilla yrityksillä Odoon rooli on kuitenkin usein hieman erilainen ja se tarjoaa tehokkaan ratkaisun osana yrityksen laajempaa ohjelmistoekosysteemiä. Tällöin Odoon räätälöinneillä voidaan harkitusti toteuttaa monimutkaisia ja yrityksen prosesseja tehostavia täsmäratkaisuja. Odoon soveltuvuutta isoille yrityksille tukee erityisesti järjestelmän integroitavuus, räätälöintimahdollisuudet sekä kansainvälisyys ja useat eri kielivariaatiot.

Mitkä tekijät tukevat Odoon sopivuutta eri kokoisille yrityksille?

Liiketoiminnan vaatimusten kasvaessa sekä suuret että pienet yritykset ovat entistä monimutkaisempia toiminnassaan. Kun useiden osastojen on toimittava ja jaettava tietoja toisilleen, integroidun järjestelmän tarve on kasvanut huomattavasti. Mikä sitten tekee Odoosta, niin monipuolisen järjestelmän että pienet, keskisuuret sekä isot yritykset voivat yhtälailla hyödyntää sitä liiketoimintansa pyörittämisessä ja kehittämisessä?

Avoin lähdekoodi

Odoo on avoimen lähdekoodin toiminnanohjausjärjestelmä, joka ei ole suunniteltu minkään tietyn toimialan tarpeisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että Odoosta löytyy paljon eri käyttöympäristöjä ja ominaisuuksia eri toimialojen tarpeisiin. Monissa muissa järjestelmissä toiminnallisuudet ja räätälöintimahdollisuudet ovat hyvin rajattuja tai mahdottomia. Avoimen lähdekoodin toiminnanohjausjärjestelmä tarjoaa myös toimittajariippumattomuutta sekä laajaa kehittäjäyhteisöä.

Kustannustehokkuus

Verrattuna isoihin kansainvälisiin järjestelmiin Odoo on hyvin kustannustehokas. Odoon yksittäiset liiketoimintasovellukset eli moduulit mahdollistavat mahdollistavat vaiheittaisen käyttöönoton, jossa sovellusten käyttöönottoa porrastetaan, jolloin se vähentää riskiä sekä kustannuksia. Vaiheittainen käyttöönotto on järkevää, koska valtavan yksittäisen ratkaisun käyttöönotto on usein korkeariskinen, pitkäkestoinen ja kallis hanke. Vaiheittainen käyttöönotto myös pienentää oppimiskynnystä, koska käyttäjille koulutetaan ja heidät totutetaan sovelluksiin useassa vaiheessa.

Laajennettavuus ja skaalautuvuus

Odoo on joustava toiminnanohjausjärjestelmä, sillä Odoo mahdollistaa yksittäisten sovellusten (kuten CRM tai myynti) tai laajan toiminnanohjauksen koko tilaus-valmistus-toimitusprosessin käyttöönoton. Yksittäiset sovellukset mahdollistava myös sen, että järjestelmää voidaan laajentaa helposti myös tulevaisuudessa uusilla sovelluksilla tai integraatioilla. 

Kansainvälisyys ja kielivariaatiot 

Odoo on kansainvälinen ERP-järjestelmä, jolla on jo yli 11 miljoonaa käyttäjää maailmanlaajuisesti ja järjestelmää tarjoaa yli 3000 Odoo-kumppania. Tämä tarkoittaa, että Odoosta löytyy paljon erilaisia käyttöympäristöjä useilla eri kielillä ja paikallisia Odoo-kumppaneita löytyy ympäri maailmaa, joka helpottaa yrityksen laajentumista ja siirtymistä uusille markkinoille. Odoon avulla yritys voi seurata helposti yhdestä järjestelmästä esimerkiksi useiden eri toimipaikkojen myyntiä riippumatta missä ne sijaitsevat. Vaikka järjestelmää hankkiessa yrityksen tavoitteissa ei olisi kansainvälistyä, niin nykyajan globaalissa ympäristössä Odoo mahdollistaa sen, että se skaalautuu myös tarpeiden muuttuessa.

Mitkä tekijät rajoittavat Odoon sopivuutta?

Kaikista ylistyssanoista huolimatta, kuten monissa muissa järjestelmissä myös Odoon rajat tulevat jossain vaiheessa vastaan. Käytännössä Odoo voidaan toteuttaa minkä tahansa kokoiselle yritykselle, mutta kokonaisvaltaisimmin se saadaan käyttöön yrityksissä, joissa Odoon perustoimintoja ei tarvitse räätälöidä kokonaan uusiksi. Jos joudutaan tekemään paljon räätälöintejä ja muuttamaan järjestelmää toimimaan sen omaa logiikkaa vastaan, se on työlästä ja järjestelmän päivittäminen tulee haastavaksi. Sen takia jokaisen räätälöinnin kohdalla tulisi miettiä onko se oikeasti välttämätön ja voiko samaan lopputulokseen päästä eri lähestymistavalla, esimerkiksi muuttamalla olemassa olevaa prosessia räätälöinnin sijaan.

Pohditko Odoon sopivuutta yrityksenne tarpeisiin?

Ota yhteyttä ja kerro lisää toiminnastanne, niin auttaa kartoittamaan miten Odoo soveltuu toimialan ja yrityksenne tarpeisiin.