Modernin ERP-järjestelmän hyödyt pk-yrityksille

Toiminnanohjausjärjestelmien maailmassa puhutaan usein “moderneista” ja “nykyaikaisista” järjestelmistä, mutta mitä tarkoittaa moderni ERP-järjestelmä ja mitä hyötyjä siitä on? Tässä blogissa vastaamme näihin kysymyksiin ja tarjoamme tiivistyksen modernin ERP-järjestelmän keskeisistä hyödyistä pk-yritysten näkökulmasta.

kaksi ihmistä kannettavien tietokoneiden ääressä

Modernin ERP-järjestelmän erot verrattuna perinteisiin järjestelmiin

Moderneista ERP-järjestelmistä puhuttaessa niiden keskeinen ominaisuus on, että ne on toteutettu modernilla teknologialla. Modernit ERP-järjestelmät ovat pilvipohjaisia eli ne ovat käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta ja toimivat myös mobiilissa. Tämä mahdollistaa sen, että järjestelmää voidaan käyttää niin toimistolla, kotikonttorilla, asiakkaan luona kuin vaikka junamatkallakin tarpeen mukaan.

Moderni teknologia tukee myös siinä, että ERP-järjestelmä on aina mahdollisimman tulevaisuusyhteensopiva. Jo ERP-järjestelmää hankittaessa on tärkeää miettiä ennakkoon tulevaisuutta ja miten ERP-järjestelmä pystyy tukemaan yritystä sen muuttuvissa tarpeissa tai vastaamaan ympäröivän maailman kehityskulkuun. Nykyaika haastaa ERP-järjestelmiä, joten modernin erpin pitää kehittyä koko ajan ja olla kehityksessä mukana.

Vanhoissa ERP-järjestelmissä yksi yleinen silmiinpistävä ominaisuus on hankala käyttöliittymä ja monimutkainen rakenne. Laajoista ominaisuuksista huolimatta, jos järjestelmän toimintalogiikka on liian monimutkainen, ne jäävät vajaakäytölle ja kaikkia toiminnallisuuksia ei hyödynnetä.

Jatkuvasti kehittyvät käyttäjäystävälliset mobiilisovellukset ja verkkopalvelut luovat painetta kaikille digijärjestelmille pysyä kehityksen mukana, ja samaa helppokäyttöisyyttä odotetaan nykyään myös ERP-järjestelmiltä.

Yritysten liiketoiminnan tulisi kehittyä ympäröivän maailman mukana ja ERP-järjestelmän auttaa ja tukea tässä kehityksessä. Yksi aidosti modernin ERP-järjestelmän ominaisuuksista onkin käyttäjäystävällisyys ja selkeä visuaalinen käyttöliittymä.

Modernin teknologian ja käyttäjäystävällisyyden lisäksi nykyaikaisen ERP-järjestelmän keskeinen ominaisuus on myös sen muokattavuus. Perinteiset ERP-järjestelmät ovat melko staattisia kokonaisuuksia joiden räätälöinti on kallista ja uusien ominaisuuksien lisääminen jopa mahdotonta.

Modernin ERP-järjestelmän ydin sen sijaan on, että se on joustava ja siihen voidaan lisätä uusia ominaisuuksia tai integraatioita yrityksen liiketoiminnan tarpeiden mukaan. Nykyaikaiset toiminnanohjausjärjestelmät muodostuvat yksittäisille osa-alueille kehitetyistä liiketoimintasovelluksista eli moduuleista. Moduulien toimintalogiikka on läpi koko järjestelmän yhtenäinen ja eri osat integroituvat saumattomasti keskenään.

Yksittäiset moduulit mahdollistavat sen, että moderniin ERP-järjestelmään voidaan helposti sisällyttää perinteisten ERP:n toimintojen (osto-myynti-varasto) lisäksi laajemmin erilaisia toimintoja, kuten esimerkiksi verkkokauppa tai CRM. Näin ollen modernin ERP-järjestelmän avulla voidaan ohjata yrityksen koko liiketoimintaa yhdessä integroidussa kokonaisuudessa.

Modernin ERP-järjestelmän hyödyt

Reaaliaikainen tieto ja kattavat raportointimahdollisuudet

Asiakkaan kannalta kaikkein tärkeimmät modernin ERP-järjestelmän hyödyt ovat niitä, jotka auttavat toiminnanohjausjärjestelmän tärkeimmässä tehtävässä eli yrityksen liiketoimintaprosessien ohjaamisessa. Modernin ERP-järjestelmän muodostuessa saumattomasti toisiinsa integroituvista moduuleista, kaikki tieto kirjataan ainoastaan yhteen järjestelmään, se on aina ajantasaista ja kaikkien saatavilla.

Nykyaikaisissa ERP-järjestelmissä keskeinen hyöty yrityksille on, että tätä tietoa saadaan hyödynnettyä laajasti. Tiedon pitää olla helposti saatavilla, ajantasaista ja ymmärrettävässä muodossa, moderni ERP-järjestelmä tukee tätä ja tarjoaa monipuoliset ja visuaaliset raportointimahdollisuudet.

Reaaliaikaisen dataan pohjautuvat raportit mahdollistavat liiketoiminnan kehityksen strategisella näkökulmalla. Ajantasainen, läpinäkyvä ja relevantti tieto johtaa siihen, että pystytään tekemään luotettavia päätelmiä ja kehittämään yrityksen liiketoimintaa sen pohjalta. 

Toimintojen automatisointi

Moderni ERP-järjestelmä auttaa tehostamaan yrityksen toimintaa automatisoimalla manuaalisia vaiheita ja tiedon siirtämisen eri toimintojen välillä tai järjestelmästä toiseen. Eri sovellukset keskustelevat keskenään ja toistuvissa rutiinitehtävissä toimintoja voidaan automatisoida.

Automatisoinnin myötä välivaiheet, jotka altistavat virheille minimoidaan, ja työntekijät saadaan tekemään kaikkein tärkeimpiä tehtäviään. Automaatio tuottaa yritykselle suoria taloudellisia hyötyjä toimintojen tehostamisella sekä vähentää virheitä.

Tällaisia automatisointeja on esimerkiksi ostolaskujen ja tiliotteiden täsmäytysten automaattikäsittelyt tai ostojen ja varastonhallinnan automatisointi. Automatisoiduilla ostoilla varmistetaan, että varastossa on koko ajan tarpeeksi tavaraa ja voidaan optimoida varastonkiertoa.

+ Kustannustehokas käyttöönotto

Modernin ERP-järjestelmän hyödyt saadaan yrityksen käyttöön jo heti kättelyssä sen kustannustehokkaan käyttöönoton avulla. Moderni ERP-järjestelmä on mahdollista ottaa käyttöön vaiheistetusti ja suhteuttaa yrityksen kokoon ja tarpeisiin. Monelle yritykselle vaiheistettu käyttöönotto on suositeltava vaihtoehto, sillä valtavan yksittäisen ratkaisun käyttöönotto on usein korkeariskinen, pitkäkestoinen ja kallis hanke.

Vaiheittainen käyttöönotto myös pienentää oppimiskynnystä, koska käyttäjille koulutetaan ja heidät totutetaan järjestelmän eri toimintoihin useassa vaiheessa. Kun järjestelmää on opittu käyttämään kunnolla havaitaan vasta kunnolla, miten se saadaan palvelemaan yritystä parhaiten.

Millaisille yrityksille moderni ERP sopii?

Moderni ERP sopii ensisijaisesti kehittyville ja kasvaville yrityksille, joissa on tahtotila pysyä kehityksen mukana. Moderni ERP-järjestelmä tukee yritystä kasvussa sen mahdollistaessa yrityksen johtamisen reaaliaikaisella tiedolla, toimintojen tehostamisen automaatiolla ja laajennettavuuden sekä uusien ominaisuuksien käyttöönoton tarpeen mukaan.

Perinteiset ERP-järjestelmät ovat usein yksittäisille toimialoille suunniteltuja tai vaativat aina räätälöintiä, moderni ERP-järjestelmä sen sijaan mukautuu yrityksen tarpeisiin sekä kasvaa ja kehittyy sen mukana. Aidosti yrityksen tämänhetken ja lisäksi myös tulevaisuuden tarpeita palveleva ERP-järjestelmä on sijoitus yrityksen tulevaisuuteen ja kasvuun.

Moderni Odoo ERP-järjestelmä

Edellä kuvasimme yleisesti modernin ERP-järjestelmän ominaisuuksia. Yksi esimerkki modernista erpistä on Odoo, joka on pk-yrityksille suunnattu avoimen lähdekoodin ERP-järjestelmä.

Odoossa yhdistyvät monet modernin ERP-järjestelmän parhaat ominaisuudet: se on käyttäjäystävällinen, tarjoaa hyvät raportointimahdollisuudet, voidaan ottaa käyttöön kustannustehokkaasti, mutta myös laajentaa tulevaisuudessa ja integroida helposti muihin järjestelmiin.

Lue lisää Odoo ERP-järjestelmästä täältä!

Pohditko modernin ERP-järjestelmän sopivuutta yrityksenne tarpeisiin?

Ota yhteyttä, niin kartoitamme millainen ERP-toteutus vastaisi parhaiten teidän tarpeitanne.